Email-uri

Informații privind comunicările prin email de la BEST DISTRIBUTION S.R.L.

Email-urile trimise de personalul Best Distribution S.R.L.(“BD”) sunt confidențiale și secrete.

Acestea pot fi citite, copiate și utilizate doar de către destinatarul respectiv. Dacă ați primit un email de la BD care nu vă este adresat: (a) vă rugăm să ne informați prin telefon (la +40 37 420 03 95), (b) vă rugăm să ștergeți mesajul din sistemul dvs. și să vă asigurați că sunt distruse toate copiile și (c) folosirea, tipărirea, copierea, distribuirea sau diseminarea acestui e-mail sau a oricăror informații cuprinse în acesta vă sunt strict interzise.

Nicio comunicare trimisă prin e-mail către sau de la BD nu va fi baza unei oferte sau contraoferte care poate fi acceptată astfel încât să creeze o relație obligatorie din punct de vedere juridic.

Comunicările prin Internet nu sunt securizate și prin urmare BD nu își asumă responsabilitatea juridică cu privire la conținutul acestui mesaj.

Orice puncte de vedere sau opinii prezentate sunt doar acelea ale expeditorului și pot să nu reflecte în mod necesar viziunea BD, a filialelor sau asociaților săi.

În cele din urmă, destinatarul trebuie să verifice acest email și orice atașamente cu privire la prezența virușilor. BD și filialele sale nu-și asumă nicio răspundere cu privire la daune cauzate de orice virus transmis prin acest email.


Emails

Information regarding email communications from BEST DISTRIBUTION S.R.L.

Emails sent by personalul Best Distribution S.R.L.(“BD”) are confidential and may be privileged.

They may be read, copied and used only by the intended recipient. If you have received an email from BD that was not intended for you: (a) please notify us by telephone (at +40 37 420 03 95), (b) please delete the message from your system and ensure that all copies are destroyed and (c) you are strictly prohibited from using, printing, copying, distributing or disseminating this e-mail or any information contained in it.

No communication sent by e-mail to or from BD shall form the basis of an offer or counter-offer which is capable of being accepted so as to create legally binding relationships.

Internet communications are not secure and therefore BD does not accept legal responsibility for the contents of this message.

Any views or opinions presented are solely those of the sender and may not necessarily reflect the view of BD, its subsidiaries or associates.

Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. BD and its subsidiaries, accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.